B2B & B2D


Höga krav på förändring och förnyelse


Våra kunder arbetar vanligen på en marknad med hög utvecklingsgrad vilket ställer höga krav på professionellt ledarskap och affärsmässighet, samt att man måste ha en positiv inställning till ständig förändring och förnyelse.


Effektiva träningsprogram

Mind4Business konsulter har under många år genomfört träningsprogram när det gäller utveckling av flertalet funktioner i en B2B & B2D organisation. Målgrupperna är ledningsgrupper, ledare, KAM, affärsmän, konsulter, innesäljare och kundtjänstpersonal. Ledarskap och affärsmässighet är "färskvara" och behöver ständigt och kontinuerligt utvecklas genom ledarutveckling och säljträning. Våra behovsrelaterade program innehåller allt från ledar- och Affärsmannaskap till livsstil och kommunikation. Sammantaget så "accelererar vi Dina affärsresultat".


Affärsmässig utveckling

En utmaning i organisationen är att hålla samtliga medarbetare på en hög affärsmässig nivå. Vanligen saknas både tid och engagemang hos chefer och medarbetare att anta denna utmaning. Vi ser säljutbildning och ledarutveckling som ett "hantverk". Självklart finns det ett antal mjuka faktorer som påverkar resultatet för gruppen och individen, men vanligen handlar det om att utveckla attityden/beteendet och göra "rätt saker rätt".


Förstudie/analys

Våra uppdrag handlar många gånger om att identifiera behov av utveckling och de framgångsfaktorer som finns hos den grupp eller individ som ska utvecklas. Vi är också med i målformuleringen av insatsen och tar fram de verktyg och metoder som behövs för att uppnå satta mål. Självklart innehåller våra program både mätsystem, återkoppling och kvalitetssäkring av genomförda insatser.


Vårt unika synsätt på individer innebär att vi genom hela processen ser dem som ett eget varumärke både internt och externt. Detta kallar vi Medarbetaren AB. Organisationens mål är naturligtvis styrande, men vi utvecklar nyckelpersoner utifrån våra fem ESS:


Flertalet av våra konsulter har arbetat med affärsmässig utveckling av ledare och säljare i decenier. Det vanligaste är att man gör en enkel analys på hur säljchefen coachar sina säljare och hur säljare hanterar delar av affärsprocessen, vanligen detaljer i de olika möten med kund. Vårt perspektv och vårt angreppssätt handlar om heltheten, det vill säga innifrån och ut.


Affärsprogram EXIT - Mentorer inom Successionsordning

En betydande del av Sveriges ägarledda företag står inför en exit och behöver extern stöttning i genomförandet av successionsprocessen. Det brukar också finnas en önskan av både övertagare och överlåtaren att man bibehåller tempo och omsättning under genomförandet av processen.


Affärsanalys EXIT

Våra konsulter intervjuar berörd(a) överlåtare och om det finns tänkbar(a) övertagare med vårt verktyg Affärsanalys EXIT. Analysen kommer att ge den eller de som ska genomföra en exit en insikt i alla de delar som behöver genomföras innan överlåtelsen och en tydlig tidplan, samt förtroende för oss som mentorer under hela processen. Intervju med övertagare genomförs i de fall det finns konkreta förslag på tänkbara kandidater.


Mentorskap överlåtare och övertagare

Efter genomförd Affärsanalys EXIT så har vi tagit fram ett par olika program som baseras på antalet insatser/utvecklingsbehov i Affärsanalysverktyget EXIT, där vi agerar mentorer under hela genomförandeprocessen. Det vi stöttar samtliga i processse med är bland annat: Successionsplanering, ägar- eller ledarskifte, överlåtelseprocessen, överlåtaren och framtida identiteten, övertagaren och tänkt profil, samt eventuell rekrytering, nuvarande och framtida rådgivare, önskemål om utbildning och kompetens, teknik överlåtelse, ersättning, investering - finansiering, avtal och dokumentation mm mm.


Rekrytering

Att hitta professionella övertagare kan vara lätt och ibland tämligen komplicerat. Det händer att överlåtaren redan har utsett arvtagare/medarbetare/delägare/externt bolag och i de fallen kan behöva hjälp med kvalificeringen och en profilanalys. I de lägen det inte finns någon naturlig kandidat, så behöver man söka externt. Mind4Business konsulter hjälper då överlåtaren genom hela processen från profilbeskrivning, söka kandidater, intervjuer, till matchning och presentation.